02.03.12

Nowe Standardy VdS CEA 4001

Po?ar powoduje najcz??ciej nieodwracalne straty, a jak wiadomo jedynym skutecznym sposobem przeciwdzia?ania jest w?a?ciwa prewencja przeciwpo?arowa. Szczególne znaczenie ma ona w obiektach produkcyjnych, magazynowych, czy te? budynkach u?yteczno?ci publicznej, gdzie cho?by najmniejszy po?ar skutkowa? mo?e ogromnymi stratami finansowymi, nie wspominaj?c o zagro?eniu jakie tworzy dla ?ycia ludzi. Podniesienie skuteczno?ci prewencji przeciwpo?arowej z pewno?ci? zapewni dostosowanie si? do zaktualizowanych wytycznych VdS CEA 4001.

Nowe wytyczne VdS CEA 4001, które dotycz? projektowania i instalacji urz?dze? tryskaczowych, opublikowane zosta?y przez instytucj? VdS - organizacj? b?d?c? w chwili obecnej nr 1 w Europie w obszarze ochrony przeciwpo?arowej.

W przypadku wybuchu po?aru decyduj?ca jest natychmiastowa reakcja. Prawid?owo zainstalowane i eksploatowane urz?dzenia tryskaczowe stanowi? tu niezast?piony element profilaktyki. Nierzadko s? one w stanie nie tylko ograniczy? skutki po?aru poprzez niezw?oczne podawanie wody i automatyczne powiadomienie stra?y po?arnej, ale cz?sto te? ca?kowicie go ugasi? zanim na miejsce przyb?d? jednostki stra?y po?arnej. Te automatycznie uruchamiaj?ce si? urz?dzenia potrafi? wi?c w sposób decyduj?cy przyczyni? si? nie tylko do ochrony mienia, lecz przede wszystkim do ochrony ?ycia ludzkiego.

O tym jak wa?na jest taka profilaktyka przeciwpo?arowa ?wiadczy? mog? liczby. Tylko w roku 2010 dosz?o do niemal 6000 po?arów w budynkach u?yteczno?ci publicznej z uwzgl?dnieniem obiektów produkcyjnych i magazynowych (?ród?o "Biuletyn Informacyjny Stra?y Po?arnej za rok 2010"). Trzeba pami?ta?, ?e po?ar powoduje nie tylko straty w postaci zniszczonego mienia. Zniszczenia spowodowane wybuchem po?aru to bardzo cz?sto dla wielu firm równie? straty w postaci niedotrzymanych umów i kontraktów, co przek?ada si? na trwa?y odp?yw klientów.

Warto te? mie? ?wiadomo??, ?e do po?arów mo?e doj?? naprawd? wsz?dzie. "Myl? si? Ci, którzy uwa?aj?, ?e do najwi?kszej ilo?ci po?arów dochodzi w przemy?le chemicznym czy drzewnym. Najcz?stsz? przyczyn? po?arów s? bowiem awarie instalacji elektrycznej, a te mog? wyst?pi? wsz?dzie" – wyja?nia Pawel Fratczak, rzecznik prasowy Komendanta Glównego Polskiej Stra?y Po?arnej w Warszawie.

Zastosowanie si? do wytycznych VdS CEA 4001 z pewno?ci? znacz?co podnosi poziom ochrony ppo?.. Tomasz Afeltowicz - Schultz, dyrektor VdS Polska podkre?la: "Wytyczne opracowywane przez najwi?ksz? instytucje rzeczoznawcz? w Europie VdS s? postrzegane przez ekspertów jako kompleksowa i zarazem kompaktowa instrukcja dotycz?ca wszystkich aspektów ochrony przeciwpo?arowej".

VdS jest niezale?n? jednostk? kontrolno-certyfikuj?ca. Opatrzenie produktów i us?ug znakiem jako?ci tej instytucji jest wyznacznikiem najwy?szej jako?ci i bezpiecze?stwa. Jest to podmiot, który cieszy si? zaufaniem wszystkich grup konsumenckich obecnych na rynku, zarówno ubezpieczycieli, producentów jak i konsumentów, tu przede wszystkim zak?adów produkcyjnych, przemys?owych i ekspertów.

Nowe uaktualnione wytyczne VdS CEA 4001 dot. projektowania i instalacji urz?dze? tryskaczowych obejmuj? w szczególno?ci takie kwestie jak instalacje, eksploatacje i konserwacj? instalacji tryskaczowych, wymagania stawiane wobec tych urz?dze?, ich dzia?anie prewencyjne czy rodzaje zagro?e? po?arowych. Uaktualnione wytyczne zawieraj? równie? ca?kowicie zmienione rozdzia?y dotyczace atestu i dokumentacji.

Nowe wytyczne s? zatem obowi?zkow? lektur? dla wszystkich podmiotów ?wiadomych potencjalnego zagro?enia po?arowego.

VdS – Vertrauen durch Sicherheit

VdS nale?y do czo?owych organizacji  rzeczoznawczych i certyfikuj?cych w zakresie ochrony przeciwpo?arowej i bezpiecze?stwa. Dzi?ki kilkudziesi?cioletniemu do?wiadczeniu jest to obecnie najch?tniej wybierany partner w obszarze kontroli instalacji przeciwpo?arowych oraz certyfikacji produktów, firm us?ugowych czy systemów zarz?dzaj?cych. Publikacja obszernego zbioru regu? VdS z zakresu ochrony przeciwpo?arowej i techniki bezpiecze?stwa  wytyczy?a nowe mi?dzynarodowe standardy. VdS to obecnie równie? renomowana jednostka kszta?ceniowa oferuj?ca kursy i konferencje specjalistyczne dla pracowników z wszystkich bran?, zarówno z ma?ych  jak i du?ych przedsi?biorstw. Do klientów VdS nale?? obecnie ?wiadome mo?liwego zagro?enia zak?ady przemys?owe i handlowe, czo?owi producenci i integratorzy systemów komputerowych, kompetentne firmy specjalistyczne oraz eksperci.

Znak jako?ci VdS potwierdza najwy?sz? jako?? produktów i us?ug w zakresie bezpiecze?stwa i stanowi zarówno dla podmiotów gospodarczych jak i prywatnych istotny punkt odniesienia. VdS Schadenverhütung GmbH to stuprocentowa spó?ka-córka Stowarzyszenia Niemieckich Towarzystw Ubezpieczeniowych (GDV). Wi?cej informacji znajd? Pa?stwo na stronie www.vds.de/pl.

VdS – Inspected. Approved. Safe.