VdS: Bezpiecze?stwo podstaw? zaufania

VdS jest instytucj? niezale?n?, która od dziesi?cioleci dba o bezpiecze?stwo i zaufanie w zakresie ochrony ppo?. i systemów zabezpiecze?. VdS opracowuje zaawansowane koncepcje bezpiecze?stwa dla znacz?cych zak?adów przemys?owych i handlowych, czo?owych producentów i integratorów systemów komputerowych jak i dla firm specjalistycznych i specjalistów

Instytut Kontroli Technicznej, uznawane certyfikaty VdS, nowocze?nie wyposa?one laboratoria oraz obszerna oferta edukacyjna i wydawnicza umo?liwiaj? firmie VdS ?wiadczenie unikalnego spektrum wysokiej jako?ci us?ug, które w coraz wi?kszym stopniu równie? na p?aszczy?nie mi?dzynarodowej ustanawiaj? nowe standardy.