Güvenli?iniz: Yang?n korumada Avrupa'n?n 1 numaras?na güvenin.

VdS, yang?n koruma, güvenlik ve do?al tehlike önleme ana faaliyet alanlar?nda firma güvenli?i konusunda dünyan?n en ünlü kurulu?lar?ndan biridir. Sundu?u hizmetler risk de?erlendirmeleri, tesis kontrolleri, ürün, firma ve çal??anlar?n sertifika alma süreçlerini ve geni? bir e?itim hizmetini kapsar.

VdS 100 y?l? a?k?n bir süredir yang?n koruma sistemlerinin - bu teknoloji Avrupa'da kullan?ld???ndan beri - güvenilir ?ekilde çal??mas?n? kontrol etmektedir. VdS'nin sundu?u hizmetler sayesinde koruma teknolojisinde muhtemel kusurlar? hemen ke?federsiniz: yanmaya ba?lad?ktan sonra de?il.

 

Sizin için kapsaml? koruma: VdS felsefesi

VdS'nin dünya çap?ndaki ba?ar?s? optimal yang?n koruman?n tüm bak?? aç?lar?n? birlikte de?erlendiren toptan bir konsepte dayanmaktad?r.

  • Kendi geli?tirdi?imiz, günlük prati?e uygun VdS direktifleri komple güvenli?in temelidir.
  • VdS risk servisi uzmanlar? sizin için tehlikeleri fark etmek, de?erlendirmek ve hepsinden önemlisi asgari seviyeye indirmek için 100 y?l? a?an bir tecrübeden yararlanmaktad?r.
  • Yap? parçalar? gibi sistemlerin sürekli fonksiyon güvenli?i VdS Sertifika Birimi'ne ait laboratuarlarda hassasiyetle test edilir.
  • Montajc?lar için VdS kabulleri, planlamadan bak?ma kadar hizmet verenlerin donan?mlar?na ve uygulama kalitesine güvenmenizi sa?lar.
  • VdS Teknik Kontrol Birimi mahalde tüm yang?n koruma sistemlerinin güvenilir çal??mas?n? sizin için kontrol eder: ihtiyaç oldu?unda dünya çap?nda.