• Buradasınız:
  • VdS
  • Risk Servisi

Önden görmek sonradan görmekten daha iyidir. Güvenli?iniz için.

??letme içi çok yönlü tehlike kaynaklar?n? bütünsel olarak te?his etmek, do?rudan ilgili mahalde de önlemek için somut faaliyet tavsiyeleri vermek ve bununla i? ortaklar?m?z?n güvenli?ini sa?lam bir temele oturtmak: yeni VdS risk servisi biriminin görevi budur.

Zarar önleme alan?nda riskleri azaltmak için 100 y?l? a?k?n tecrübemizden yararlan?yoruz:

  • farketmek
  • de?erlendirmek

ve özellikle

  • asgari seviyeye indirmek.

VdS için ola?an oldu?u üzere bireysel risk durumunun iyile?tirilmesi için son derece somut ve do?rudan uygulanabilir çözümler ve tavsiyeler alacaks?n?z Risklerin analizi, de?erlendirilmesi ve yönetimi. VdS risk servisi ile. VdS onlarca y?ld?r mü?terilerinin ve i? ortaklar?n?n yarar?na olacak ?ekilde teknik kabiliyetlerini i?letme ekonomisine dair ekspertizle kombine etmektedir. Uzmanlar?m?z?n riskleri fark ettikleri ve de?erlendirdikleri yöntemler örn. sigorta sektörüyle birlikte yak?n i?birli?i içinde geli?tirilen VdS direktiflerine dayanmaktad?r. Bunlar uzun y?llara dayal? uygulamada kendilerini ispat etmi?, piyasada özellikle prati?e uygun olarak kabul görmü?tür ve sürekli olarak güncel risklere uyarlanmaktad?rlar.

Sigorta ?irketlerinin dünya çap?nda güvenilir bir i? orta??n?n sundu?u optimal risk azalt?m?ndan yararlan?n.

Resmi kurumlar, i?letmeciler ve sigortac?lar için birinci s?n?f kalite daha kolay kontrol edilebilir.

?stendi?i takdirde VdS risk servisi uzmanlar? geni? kapsaml? analizin sonunda somut faaliyet tavsiyeleri olu?turur: ister sizin taraf?n?zdan verilen isterse de bizim kendini ispatlam?? risk analizi ?emalar?m?z arac?l???yla. ??letme içi tehlike potansiyelleri bu sayede kararla?t?r?lan koruma hedefleri çerçevesinde asgariye indirilir. Tam da bu alanda pek çok firma ve ayn? zamanda sigorta ?irketi deste?e ihtiyaç duymaktad?r, çünkü s?kl?kla kapasiteler ve/veya uygun uzman personel bulunmamaktad?r.

Geni? kapsaml? analizlerimiz ve de?erlendirmelerimiz temelinde, kendini ispatlam?? direktifler ve hükümler arac?l???yla detayl? sorular? uzmanca, geni? kapsaml? ve anla??l?r bir ?ekilde cevaplayan tam ölçüsünde güvenlik konseptleri geli?tiriyoruz. Bu sayede yaln?zca zarar olaylar?n?n kapsam ve s?kl???n? de?il, aksine ayn? zamanda risk azalt?m? için yat?r?mlar? da s?n?rlarlar.

Ayd?nlatma ihtiyac? yeterince vard?r: toptan yan?tlar yoktur. Ancak VdS'nin risk servisi hassas ön bilgiler arac?l???yla firma ve kurulu?lar?n optimal güvenceye kavu?mas?n? sa?lar.