Güvenli?iniz için dünyan?n her yerinde kullan?m.

Otomatik ihbar ve söndürme teknolojisinin an?nda devreye girmesi insan hayat?n? kurtar?r ve de?erli mallar?n ve komple birimlerin imha olmas?n? önler: ve böylece altyap?n?n zarar görmesi nedeniyle zorunlu mü?teri göçünü de önler, ki bu durum genelde ilgili firman?n sonu anlam?na gelmektedir.

Planlama ,kurulum, bak?m ve günlük i?letimde kompleks teknolojilerde sürekli hatalar olu?abilir. Bu nedenle VdS Teknik Kontrol Birimi mahalde yang?n ihbar ve söndürme sistemlerinin sürekli güvenilir çal??mas?n? kontrol eder. Uzmanlar?m?zla birlikte yang?n koruma teknolojisinde muhtemel kusurlar? hemen ke?federsiniz: yanmaya ba?lad?ktan sonra de?il.

Hepsi tek bir elden:

  • Mevcut yang?n koruma sistemleriniz (örn. yang?n ihbar ve söndürme teknolojileri) için gerekli kontrolleri de kombine ediyoruz. Zaman ve maliyet tasarrufu sa?lars?n?z.
  • Kontrol esas? olarak bilinen prati?e uygun VdS direktiflerinin yan?nda ayr?ca ulusal ve uluslararas? normlar veya sözgelimi NFPA (National Fire Protection Association) ve FM (Factory Mutual) yönetmelikleri de kullan?labilmektedir.

Yerine yang?n koruma sistemlerinin kontrolü VdS uzmanlar?n?n önemli bir a??rl?k noktas?d?r.

Güvenli?iniz için hizmet portföyümüz.

Her türlü yang?n koruma teknolojisini sizin için kontrol ediyoruz.

  • Su söndürme sistemleri (örn. ya?murlama sistemleri, püskürtme su yang?n söndürme sistemleri, hassas püskürtme söndürme sistemleri, köpüklü söndürme sistemleri)
  • Gazl? söndürme sistemleri (örn. CO2, Argon, Inergen, azot, Argonite, FM 200, Novec 1230 söndürücü gazlar? ile)
  • Özel söndürme sistemleri (örn. k?v?lc?m söndürme sistemleri, mutfak güvenli?i için söndürme sistemleri)
  • Yang?n ihbar ve sesli alarm sistemleri
  • Duvar/d?? hidrantlar ve ç?k?? tesisatlar?
  • Duman giderme sistemleri (duman ve ?s? çeki? sistemleri, merdiven bo?luklar?nda duman giderme sistemleri, makineli duman giderme sistemleri, duman koruma bas?nç sistemleri)
  • Yang?n koruma kap?lar?
  • Özel yang?n koruma sistemleri, örn. oksijen azaltma sistemleri

Teknik kontrol birimi yang?n koruma için Avrupa'n?n lider uzman organizasyondur. Uzmanlar?m?z her y?l dünya çap?nda 30.000'i a?k?n yang?n koruma sistemini de?erlendirmeye tabi tutmaktad?r.

Yang?n korumada Avrupa'n?n bir numaras?na güvenin.

Download Teknik Kontrol Birimi Bro?ürü (english)