VdS E?itim Merkezi

VdS e?itim merkezinde yang?ndan koruma, güvenlik, elektrikli tesisler ve i? koruma alanlar?n? kapsayan çok say?da konuyla ilgili e?itim bulunur. Kat?l?mc?lar?m?z örne?in üretim i?letmelerinden, zanaat i?letmelerinden, hizmet sunan i?letmelerden, sigorta ?irketlerinden ya da mühendislik bürolar?ndan planlama yapan güvenlik sorumlular? ya da güvenlik fonksiyonlar? olan ki?ilerdir.

Kendi bünyemizdeki dan??manlar vas?tas?yla kombine uygulama bilgisi ve ayr?ca endüstri ve ekonomiden, sigorta ?irketlerinden, itfaiyelerden veya sigorta experlerinden dahi çok kapsaml? bir dan??manlar toplulu?u sunuyoruz. Bu ki?ilerin her biri kendi alanlar?nda e?itim alm?? uzman ve uygulay?c? ki?ilerdir.

Çok say?da aç?k ve uzmanl?k seminerimiz bulunuyor ve firma ve enstitülerde ihtiyaca yönelik e?itimler sunuyoruz; ülke çap?nda ve uluslararas? alanda.

 

Veriler & Gerçekler

 • Yang?ndan koruma, güvenlik, elektrikli tesisler, y?ld?r?mdan koruma, i? korumas?, tehlikeli maddeler alanlar?nda  profesyonel e?itim ve ileri e?itim programlar?.
 • Bir gün ya da iki haftal?k 80 farkl? kurs ve seminer, y?lda 200 üzerinde gün belirleme. VdS temel konular?yla ilgili olarak y?lda net 25 uzman toplant?.
 • Kurslar ve uzman toplant?lar için DIN?EN?ISO?9001:2008 uyar?nca sertifikaland?r?lm?? kalite yönetimi.
 • CFPA Avrupa üyesi (Confederation of Fire Protection Associations Europe).
 • Köln ve di?er ?ehirlerde kurslar Almanca dilinde, ancak simultane çeviriyle di?er dilleri konu?anlar?n kat?l?m? mümkündür.

Kapsad???m?z konular

Yang?ndan korunma

 • Genel önleyici yang?n koruma
 • Örgütsel yang?n koruma
 • ??letme içi görev ekibi
 • Yap?sal yang?n koruma
 • Yang?n koruma tertibatlar?n?n kontrolü ve i?letimi
 • Tesis mühendisli?i bak?m?ndan yang?n koruma

Güvenlik

 • Güvenlik organizasyonu
 • Güvenlik tekni?i
 • Güvenlik hizmetleri

Elektrikli tesisler

?? güvenli?i

Tehlikeli maddeler

 

Program?m?zdan örnekler

Yang?n koruma:

Yang?n söndürücü gözetmeni (2 günlük)
Yang?n söndürücü tertibatlar?n?n kurallara uygun ?ekilde i?letiminden ve kontrolünden sorumlu

Gazl? söndürme sistemi gözetmeni (2 günlük)
Gazl? söndürme tertibatlar?n?n kurallara uygun ?ekilde i?letiminden ve kontrolünden sorumlu

Suyla söndürme sistemi tekni?i (1 haftal?k)
Yang?n söndürücü ve püskürtme suyla yang?n söndürme sistemlerinin planlamas? ve yap?land?r?lmas?

Yanma tehlikesi olan çal??malarda yang?n koruma (1 günlük)
Kaynak, ay?rma, ta?lama ve çat? örtme çal??malar?nda güvenlik, yabanc? firmalarla do?ru ili?ki

Yang?n koruma esaslar? (3 günlük)
Önleyici yang?n koruman?n bütün temel ilkeleri (yap?sal/ tesis tekni?i bak?m?ndan/örgütsel), i?letmeden yang?n riskleri, yang?n halinde ilk önlemler

Güvenlik:

Video denetim tekni?i (3 günlük)
Video denetim sistemlerinin kullan?m?, esaslar ve teknik

Zamana uygun giri? kontrolü (2 günlük)
Giri? kontrol sistemlerinin kullan?m alanlar? ve çal??ma biçimi ve ayr?ca bütün güvenlik konseptine entegrasyonu

Mekanik güvenlik tekni?i (1 haftal?k)
H?rs?zl??? önleyici mekanik önlemler (pencereler, kap?lar, cam, bina cephesi, kilit sistemleri, sabitlemeler, kap? donan?mlar?

Çal??anlar?n yang?n koruma ve güvenlik konusunda e?itim almalar? neler kazand?r?r?

 • Yang?n koruma ve genel olarak risk yönetiminde yap?sal ve teknik altyap?n?n yan? s?ra örgütsel unsur daima önemlidir, burada özellikle de ki?ilerin rolü çok büyüktür.
 • ?irket güvenli?inin koruma hedeflerine ancak kalifiye güvenlik konseptlerinin olu?turulup kullan?ma al?nmas? ve kat?l?mc?lar taraf?ndan aktif ?ekilde ya?am?n bir parças? olarak ele al?nmas? halinde ula??labilir.
 • Ki?ilerin hatal? tutumlar? ve yanl?? organizasyon nedeniyle pek çok risk olu?maktad?r. Örne?in teknik tesisler uzman ?ekilde i?letilmeli, kullan?lmal? ve bak?m yap?lmal?d?r.
 • Bu nedenle önemli güvenlik fonksiyonlar? konusunda iyi e?itilmi? ki?ilerin görev almas? zorunludur.

?irket, iyi e?itim alm?? ki?iler vas?tas?yla i?levsel yang?n korumadan somut ?ekilde faydalan?r:

 • Ki?iler, maddi de?erler, i?letmeye ait demirba?lar ve materyaller ve bilgi birikimi korunur.
 • Sigorta ?irketleri ya da resmi makamlar?n yükümlülükleri en uygun ?ekilde yerine getirilebilir.
 • Sorumluluk riskleri azalt?labilir.
 • Sigorta ko?ullar? örne?in yang?n sigortas?nda daha iyi duruma gelebilir.
 • Hasarlar ve i?letmenin devre d??? kalmas? önlenebilir ve böylece ?irketin mevcudiyeti emniyete al?nabilir.

Uluslararas? mü?terilerimiz için sunduklar?m?z:

 • Düzenli kurslar kapsam?nda program?m?z?n bütün kurslar?na Köln/Almanya'da mahallinde simultane çeviriyle di?er dilleri konu?anlar?n kat?l?m? da mümkündür.
 • VdS firma seminerleri bütün kurs konular?yla ilgili olarak uluslararas? düzeyde de yap?labilir: ?stedi?iniz yerde, yani ?irketinizde veya örne?in otel gibi daha farkl? uygun bir yerde bir seminer için ihtiyaca yönelik bir teklif sunulur. ?ngilizce veya ilgili çeviri belgeleri dahil olmak üzere ülkenizin dilinde kurslar için (10-12 kat?l?mc? itibariyle önerilir). Ayr?ca standart ya da size özgü, ihtiyaçlar?n?zla örtü?en organizasyonlar yap?labilir. ?irket dahilinde, çal??ma arkada?lar? aras?nda ve kendi bünyesinde soru yöneltme yard?m?yla yap?lan seminerler son derece etkili e?itim ve ileri e?itim yöntemleridir.

Daha fazla bilgi için:
www.vds.de/in-house-seminars

Bizimle ileti?ime geçiniz!
Size severek yard?mc? olaca??z.